A válasz röviden: Igen! Egy közelmúltban elfogadott törvénymódosítás következtében pontosítják a magánjogi jogviszonyokban az elektronikus okiratokra vonatkozó szabályokat. 2024. január 1-től az elektronikus ügyintézésről szóló törvény új rendelkezésekkel egészül ki, rögzítve az elektronikus magánokirattal összefüggő követelményeket, szabályozást. Ennek célja az elektronikus magánokiratok korábbi jogértelmezési bizonytalanságainak tisztázása és a digitalizáció előmozdítása.

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) régóta rögzíti, hogy egy jognyilatkozat mikor minősül írásba foglaltnak, így, ha azt a nyilatkozó aláírja, vagy ha annak közlésére úgy kerül sor, hogy a jognyilatkozat tartalmát változatlanul vissza lehet idézni, továbbá a nyilatkozattevő személye és a megtétel időpontja is azonosítható.

Az E-ügyintézési törvény új szabályként január 1-től bevezeti az elektronikus magánokirat fogalmát, és rögzíti, hogy az egy írásba foglalt jognyilatkozatnak minősül. Az új szabályozás egyértelművé teszi, hogy elektronikus magánokirat olyan elektronikus dokumentum lehet, amelyet a nyilatkozó fél fokozott biztonságú elektronikus aláírással és elektronikus időbélyegzővel lát el, vagy az az elektronikus dokumentum is, amit a nyilatkozó fél azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással hitelesít (AVDH). A törvény értelmében elektronikus dokumentumnak minősül az elektronikus formában, különösen szöveg, hang-, képi vagy audiovizuális felvétel formájában tárolt jognyilatkozat.

A módosítással a Ptk. rendelkezései közül átkerült az E-ügyintézési törvénybe az a rendelkezés, hogy bizonyos jogviszonyokban kizárólag a szöveg formájában tárolt jognyilatkozat minősülhet írásbelinek, ennek megfelelőek lehetnek az ingatlannal kapcsolatos, öröklési jogi, családjogi, társasági jogi jogviszonnyal összefüggésben tett jognyilatkozatok.

A pandémiára tekintettel bevezetett video banki és internetbanki szolgáltatások alkalmazásának további biztosítása céljából az új szabályozás rögzíti, hogy teljes bizonyító erejű elektronikus magánokiratnak minősül a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt – pl. a pénzügyi, biztosítási szektorban működő – szervezetek által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában az ügyfél által egyszerű elektronikus aláírással ellátott, az aláírás időpontjának azonosítására is alkalmas jognyilatkozatot tartalmazó elektronikus magánokirat, ha a pénzügyi intézmény őt auditált elektronikus hírközlő eszköze, vagy elektronikus ügyfél-azonosító és nyilatkozattételi rendszere útján azonosította. Ezen szektorokban azonban a szerződések megkötése, módosítása és megszüntetése esetén a szöveg formájú rögzítettség továbbra is kötelező eleme az írásba foglaltságnak.

Az új szabályozással a jogalkotó az elektronikus aláírások és magánokiratok technológiai fejlődésével összefüggő társadalmi igényt kívánta kielégíteni, biztosítva ezen eszközök jogi elfogadottságát és teljes bizonyító erejét.